top of page
Program is over

Nov 13, 2023 - Mar 11, 2024

השתלמות בת 18 מפגשים

  • 120Days
  • 20Steps

About

בכל אדם, בכל קונפליקט ובכל דינמיקה בין אישית מתקיימים בכל עת מספר מימדים המנחים את ההתנהלות ומושפעים, בין השאר, ממסע החיים. הדבר נכון הן לגבי המגשרים והן לגבי הצדדים. גישור רב מימדי מהווה תפיסה ייחודית וחדשנית, המכוונת לאפשר התבוננות במימדים השונים הנוכחים/נסתרים בחדר הגישור. מימדים כגון: ערכים, תפיסות עולם, דפוסי התנהגות, הדינמיקה הבין אישית, משמעות, נרטיב, רגשות, התבוננות פנימית, המימד הרוחני ועוד. הכרת מימדים אלה ושימוש בכלים המתאימים לעבוד עימם, מאפשרים הבנה עמוקה של מרחבי עולמם של הצדדים ושל המגשר/ת, הדינמיקה ביניהם והדילמות שבפתחם. תפיסה זו מקנה לתהליך הגישור, המבוסס על המודלים הקלאסיים, עומק, מרחב, בהירות וחדות ומסייעת לדייק ולייצר פתרונות ברי קיימא, הנותנים מענה עמוק למגוון הרב מימדי של צרכי הצדדים.

You can also join this program via the mobile app.

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page